CŨNG LÀ THAM

Ảnh: Sưu tầm


CŨNG LÀ THAM
Quan tham đục khoét, làm tiền
Dân tham ma giáo xằng xiên kiếm lời
Quan tham giàu có đời đời
Dân tham chỉ đủ ấm môi qua ngày
Quan tham phe cánh bắt tay
Dân tham đơn độc cố xoay gắng lừa
Quan tham kẻ đón người đưa
Dân tham đội nắng dầm mưa tảo tần
Quan tham phá nước hại dân
Dân tham đạo đức cũng dần tiêu vong
Quan tham tội ác chất chồng
Dân tham thiệt hại cộng đồng dài lâu
Quan tham mặt ngựa đầu trâu
Dân tham bụng cáo miệng sâu hại người
Quan tham chẳng biết hổ ngươi
Dân tham lén lút sợ người cười chê
Quan tham danh chính là nghề
Dân tham đích thị một bề dối gian
Quan tham dân chúng lầm than
Dân tham “thượng đế” bất an bất bình
Tham nào cũng bị ghét khinh
Gian manh xảo trá hành hình không oan
28/1/2022
Tú Sụn