VỊNH CÁI CHÀY


Tròn tròn cầm đến rất vừa tay
Đầu nhỏ đầu to thế mới hay
Lúc muốn mấy em đem chọt cối
Khi cần các chị cũng tìm chày
Quý bà vớ được thì dùng mãi
Nội trợ mà không có cũng gay
Thích nhất là nghe chày nện cối
Âm thanh thịch thịch thật êm tai
17/3/2021
Tú Sụn