LẼ SỐNG

Ảnh: Sưu tầm


LẼ SỐNG
Có điều không đơn giản
Là lẽ sống con người
Có điều đơn giản nhất
Cũng là lẽ sống thôi

Con người có lẽ sống
Mà lẽ sống tầm thường
Là con người ích kỷ
Luôn gieo rắc tai ương

Không phân biệt phải trái
Con người chỉ biết mình
Phớt lờ bao người khác
Là con người đáng khinh

Lẽ sống vô đạo đức
Là một kẻ bất nhân
Lẽ sống thiếu lý trí
Là một kẻ tâm thần

Có điều không đơn giản
Sống để đúng là người
Phải biết mình đang sống
Và phải biết hổ ngươi

Có điều đơn giản nhất
Là cao thượng bao dung
Sao không cho mình vậy
Có chi đâu ngại ngùng
10/8/2023
Tú Sụn