CHỒNG TỒI PHẢI DANG

Ảnh: Sưu tầm


KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Cả nể cho nên hoá dở dang
Nỗi niềm nàng có biết chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc
Phận liễu sao đà nảy nét ngang
Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa
Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Không có, nhưng mà có, mới ngoan!

(Hoạ bài KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA của Hồ Xuân Hương – hoạ hoán vận)
CHỒNG TỒI PHẢI DANG
Đôi khi phụ nữ chẳng cần ngoan
Tha thiết chi đâu thiếp với chàng
Cãi vã tơi bời, xui phải gánh
Đánh nhau bầm dập, hoạ thường mang
Luân thường rối loạn, nhiều mâu thuẩn
Đạo đức suy đồi, quá trái ngang
Cuộc sống bây giờ cần độc lập
Chồng tồi thì cũng tính mà dang
5/7/2021
Tú Sụn