GỞI ANH CHUNG

Ảnh: Sưu tầm


Làm quan hãy cố giữ thanh liêm
Liêm sĩ trong tâm chẳng phải tìm
Sân trước anh trương nhiều mánh khoé
Sâu sau chị hốt lắm tiền chìm
Tham lam quá thể đâu yên phận
Danh vọng mong manh có thót tim?
Đội lốt nhà quan là khó ổn
Phen này chạy yếu ắt xong phim
31/7/2020
Tú Sụn