TRÀO LƯU SUY ĐỒI

Ảnh: Sưu tầm


TRÀO LƯU SUY ĐỒI
Công dung ngôn hạnh đã đi qua
Giờ đến cái gì cũng trật ra
Nhũ nõn thập thò khoe kẻ tục
Đùi non lấp ló mớm người ta
Áo treo cũn cỡn nây lòi rún
Quần xé te tua háng lộ da
Có đứa cởi truồng trông phát khiếp
Suy đồi đạo đức quá thôi mà
12/7/2021
Tú Sụn