VỊNH ÔNG THỢ CÂU

Ảnh: Sưu tầm

Thả thính lòng hòng kiếm mấy em
Kiên trì ra sức ướt chèm mem
Lui cui nhắp nhắp chờ phao lút
Lọ mọ nâng nâng đến nhá nhem
Tặc lưỡi bao lần do thụt trật
Dương cần mấy hiệp thấy ham thêm
Sướng rơn giật được con mè nái
Cái thú đi câu cũng phát thèm
15/3/2021
Tú Sụn