CHUYỆN LÀ Ở HÀ NỘI

Ảnh: Sưu tầm


Truyền thông úp mở ì xèo
Làm cho công chúng như trèo nhành cao
Đoán mò xem thử tại sao
Chuyện gì to tát mà rào mà che
Cuối cùng thì cũng được nghe
Phong phanh đàm tiếu vỉa hè, hành lang
Chuyện là Hà Nội đi ngang
Chỉ định cung ứng ăn gian, độc quyền
Liên quan đến giá đến tiền
Đến lợi ích nhóm, sẽ phiền lắm đây
Bởi quyền nắm ở trong tay
Phần mềm, hoá chất… triển khai âm thầm
Tham lam nên đã rắp tâm
Không qua đấu giá ngấm ngầm ăn chia
Để xem rồi đến mai kia
Phát luật phán xét sẽ lìa cả thôi
Cả ông và cả bầy tôi
Ngồi trong nhà đá nhớ đời chớ quên
13/5/2019
Tú Sụn