KẾT QUẢ TEST NHANH (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


KẾT QUẢ TEST NHANH
(Bài xướng)
Kit test quan gian đã nhiệm mầu
Năm rồi bọn nó giẫm chân nhau
Thằng thăm tòa án đồ thay kiểu
Đứa viếng trại giam tóc đổi màu
Khảo chuyện hoa hồng y tế khốn
Tra phần giải cứu ngoại giao đau
Ăn trên xương máu dân lâm nạn
Tính mạng đâu yên dẫu bạn giàu
Huỳnh Thâm
17/10/2022

Hoạ bài thơ KẾT QUẢ TEST NHANH của Huỳnh Thâm

KẾT QUẢ TEST NHANH
(Bài hoạ)
Dịch bệnh tham quan trổ chước mầu
Nhập nhèm kit test để chia nhau
Đề tài dối trá thành toi chức
Lãnh đạo gian manh đến biến màu
Nhà nước mất tiền đành đắng đót
Dân tình mang hoạ nhận thương đau
Nhẫn tâm trục lợi, loài lang sói
Bao đứa vô lao lắm đứa giàu
17/10/2022
Tú Sụn
P/s: Vì vướng chữ “mầu” nên đành hoạ luật trắc vần bằng như bài xướng.