NỖI LÒNG

Ảnh: Sưu tầm


Tại sao gọi đời là cõi tạm
Hết nợ trần lại phải vãng sanh
Cõi tạm này nào đâu ảm đạm
Vãng sanh chi đau khổ phải đành

Nếu biết thế thì đừng tích thiện
Để nợ trần còn phải dài lâu
Vẫn có em bên anh hiển hiện
Chứ bây giờ chắng thấy em đâu

Cho là thế em về tịnh độ
Bỏ lại anh ở thế gian này
Nếu được Phật nhân từ phổ độ
Anh giờ này đâu phải đắng cay

Mất em rồi nỗi lòng ứa lệ
Tận tâm can đau xót không nguôi
Trách thánh thần sớm bày dâu bể
Oán càn khôn bỏ mặt buông xuôi
11/7/2019
Tú Sụn