ÔNG BỘ TRƯỞNG THANH LIÊM

Ảnh: Sưu tầm


Ngàn ông quan có một
Không cậy thế tham lam
Là ông Trương Đình Tuyển
Quý hiếm của Việt Nam

Là ông quan giản dị
Sống mô phạm thật thà
Đúng là ông Bộ trưởng
Xứng đáng của nước ta

Ông cầu thị ham học
Và yêu quý thơ văn
Uyên thâm trong lãnh đạo
Đồng cấp ít ai bằng

Không cầu kỳ quan cách
Được dân chúng mến thương
Luôn thanh liêm minh bạch
Ông là một tấm giương

Ông trung thực thẳng thắn
Đạo đức quá tuyệt vời
Là con người đáng kính
Lưu danh mãi muôn đời

Những ông quan tham nhũng
Sống nhung lụa xa hoa
Nhìn gương ông thấy nhục
Vì hèn mọn xấu xa
15/1/2019
Tú Sụn