CÁN BỘ CẤP THẤP SAO LẮM TIỀN THẾ*

Ảnh: Sưu tầm


Thời buổi bây giờ họ đảo điên
Quyền lực trong tay để làm tiền
Thượng tướng chưa hay nên ngơ ngác
Thần dân đã rõ, mãi ưu phiền
Thanh liêm trong sạch đời đạm bạc
Tham ô gian dối sống thần tiên
Ngày trước làm quan vì non nước
Giờ đây chức tước để moi tiền
27/10/2018
Tú Sụn
* Câu nói của Thượng tướng Nguyễn Văn Được