SUY GẪM

Ảnh: Sưu tầm


Đừng tưởng mộ nhỏ là hèn
Xem ông Chirac dân khen hết lời
Chỉ là năm mét vuông thôi
Sống vì dân, chết cũng thời bên dân

Đừng tưởng mộ to là sang
Hãy xem mộ Trần Đại Quang nhà mình
Quy mô nhìn thấy mà kinh
Năm lăm ngàn mét, dân tình lại chê

Quan chức mình quá u mê
Xa dân xa cả khi về cõi âm
Làm cho dân ấm ức thầm
Làm cho dân mãi ngấm ngầm không tin
2/10/2019
Tú Sụn