PHẬN NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm


PHẬN NGHÈO
Nên đành kham khổ sống tả tơi
Buôn gánh bán bưng tự thiếu thời
Kiếp mọn không tiền đi phục dịch
Phận nghèo thất học phải làm tôi
Nếu như phấn đấu cầm bằng cấp*
Thì cũng cu li khổ suốt đời*
Chức tước nhà giàu tranh đấu giá
Còn đâu vị trí để làm ngôi
23/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ