THƯƠNG VỢ

Ảnh: Sưu tầm


THƯƠNG VỢ
Tác giả: Tú Xương
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

(Hoạ bài THƯƠNG VỢ của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
THƯƠNG VỢ
Vợ đảm luôn băng núi, lội sông
Hay làm việc nặng cốt thay chồng
Siêng năng cố gắng, dang trời hạ
Biếng nhác chưa từng, né tiếc Đông
Khó mấy không lùi mong toại nguyện
Khổ nhiều phấn đấu quyết thành công
Nhà tôi thế đấy thương thương lắm
Ai khiến bạo hành cũng nói không
8/7/2021
Tú Sụn