KHÚM NÚM

Ảnh: Sưu tầm


Thối nát ngày xưa thời phong kiến
Mãi đến ngày nay vẫn dậy mùi
Phật lòng quan lớn là ăn cám
Bầy tôi khúm núm thấy cũng vui
20/1/2020
Tú Sụn