TIỂU NHÂN

Ảnh: Lê Vịnh


Đã hèn mọn mà kiêu căng
Bất tài vô dụng, nói năng dại mồm
Ganh với Park, phán lôm côm
Ghen ăn tức ở, om sòm chê bai
Nói bừa nói phét nói sai
Nói ngu liên tục kéo dài lâu nay
Đội nhà thắng, hắn cũng cay
Đội nữ vô địch cau mày nói hên
Hắn là ai? Có biết tên
Tiểu nhân nhỏ mọn cho nên hoá mù
10/12/2019
Tú Sụn