TỆ XIN CHO

Ảnh: Sưu tầm

TỆ XIN CHO
Gian tham thuận lợi để mà xơi
Cơ chế xin cho quản lý tồi
Lại quả mong sao trao đạt ý
Bôi trơn hòng được nhận liền nơi
Lòng vòng món ấy là tiêu chuẩn*
Lắc léo tiền này của nước thôi*
Vào túi mọt sâu nhanh gọn lỏn
Rút bòn ngân sách vậy than ôi!
30/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ