PHÉP CỦA LÍNH

Ảnh: Sưu tầm


(Thủ vĩ nhâm)

Dăm ba ngày phép thấy mà thương
Chiếm nửa thời gian để lội đường
Biên giới xa xôi nơi vạn dặm
Tiền tiêu tít tắp chốn mù sương
Về chưa vui kịp liền đi nữa
Đi tiếp buồn tênh lại vấn vương
Đời lính thiệt thòi ai biết được
Dăm ba ngày phép thấy mà thương
2/7/2021
Tú Sụn