PHÁN LĂNG NHĂNG*

Ảnh: Sưu tầm

Vị trí vai trò vứt chó ăn
Cấp trên chỉ đạo phán lăng nhăng
Học hành xu hướng lo phòng dịch
Thi cử tình hình thấy khó khăn
Trên Bộ phải đưa ra chỉ thị
Địa phương lấy đó để làm bằng
Đã rồi mới nói là không ép
Lãnh đạo phủi tay trách nhiệm chăng
9/7/2021
Tú Sụn
* Bộ Giáo dục và Đào tạo “không ép địa phương tổ chức thi”