DẠI KHÔN

Ảnh: Sưu tầm


DẠI KHÔN
Tác giả: Tú Xương
Thế sự đua nhau nói dại khôn,
Biết ai là dại, biết ai khôn.
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn vẵn chương, ấy dại khôn.
Này kẻ nên khôn đều có dại,
Làm người có dại mới nên khôn.
Cái khôn ai cũng khôn là thế,
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.

(Hoạ bài DẠI KHÔN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
DẠI KHÔN
Nhân gian lắm kẻ ỷ mình khôn
Nắm chức lộng hành để tỏ khôn
Ỷ thế cậy khôn, khinh nó dại
Dựa quyền lừa dại, nói mình khôn
Vờ khôn cởi cổ bao thằng dại
Giả dại đè đầu mấy đứa khôn
Nói dại mà khôn là đúng thế
Thằng khôn nhận dại chính là khôn
8/7/2021
Tú Sụn