NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Ảnh: Sưu tầm, có tính chất minh họa


Đã ngoài thất thập cổ lai hy
Lên cụ từ lâu, trẻ mỏ gì
Vai vế từng ăn trên ngồi trốc
Chức tước hằng từ thuở vinh quy
Trân trọng viết giấy mời gửi cụ
Vô tâm quên dấu nặng mà chi
Gửi mời cu, vừa mừng vừa giận
Cả một đời phấn đấu là ri?
5/5/2018
Tú Sụn

Tặng kỹ sư Phạm Quốc Quân, Bv Qy 17