VĂN HOÁ TỪ CHỨC*

Ảnh: Sưu tầm


Làm sao mà từ chức
Vì hầu hết quan mua
Phải ở thu hồi vốn
Từ chức là bị thua

Mục tiêu thành quan chức
Là chỉ cốt làm giàu
Bưng bợ để phấn đấu
Chạy chọt để lên mau

Bỏ ra nhiều công sức
Lòng tự trọng triệt tiêu
Làm sao mà từ chức
Hão huyền, chớ nói nhiều

Liêm sỉ cũng cạn kiệt
Tham lam thì vô biên
Luôn cấp tập vơ vét
Từ chức có mà điên

Biết bao nhiêu quan chức
Yếu kém và ngây ngô
Luôn chung chi, bưng bợ
Để giữ ghế tạo ô

Biết bao nhiêu quan chức
Làm sai trái sờ sờ
Dùng lý luận bào chữa
Từ chức có mà mơ

Nói tóm tắt, kết cuộc
Lên quan để làm giàu
Nên quan tham nhan nhản
Luôn tranh giành với nhau
25/3/2020
Tú Sụn
* Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung quan trọng và mới của Quy định này là cán bộ, đảng viên “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. Việc quán triệt sâu sắc quan điểm này rất có ý nghĩa trong việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa từ chức trở thành văn hóa trong công tác cán bộ và trong hệ thống chính trị – xã hội ở nước ta hiện nay.