NGHỊCH CẢNH ĐẮNG LÒNG

Ảnh: Sưu tầm

Nước ta dịch bệnh phủ muôn màu
Nghịch cảnh đắng lòng đẫm giọt châu
Quyền trọng quan tham lo liếm láp
Thân cô dân khổ thấy buồn đau
Thượng lưu vô cảm ngồi yên vị
Hạ đẳng thương tâm giúp đỡ nhau
Lá rách lại đùm cho lá nát
Lá lành tranh thủ cốt làm giàu
21/7/2021
Tú Sụn