SUY ĐỒI

Ảnh: Sưu tầm


SUY ĐỒI
Nghèo nàn cực khổ cứ đầy vơi
Đa số thần dân đói cả đời
Dưới búa ngắn dài dần tuyệt vọng
Trên đe tròn méo đến tàn hơi
Quan tham vơ vét không thương tiếc
Dịch bệnh tấn công đã rã rời
Guồng máy nhiêu khê càng rệu rã
Bởi chưng đạo đức quá suy đồi
13/6/2022
Tú Sụn