ĐÁI ĐƯỜNG

Ảnh: Sưu tầm


Tức cảnh sinh thơ, nhìn đám người xếp hàng đái bên đường

ĐÁI ĐƯỜNG
(Thủ vĩ ngâm)
Chỉ có cảnh này ở xứ ta
Từ trong quán nhậu mới thò ra
Thanh thiên trơ trẽn giơ chim đái
Bạch nhật ngang nhiên dạng háng sà
Vô học ngu đần thành mặc mẹ
Văn minh kém cỏi kệ thây cha
Suy đồi đạo đức từ trong trứng
Chỉ có cảnh này ở xứ ta
8/1/2022
Tú Sụn