KHÔNG GÌ KHÔNG THỂ*

Ảnh: Sưu tầm


Thế là hết cảnh giàu sang
Anh vô nhà đá chăn đàn kiến đen
Từ sang giờ chuyển qua hèn
Từ ngôi Chủ tịch thành quèn nhà lao
Anh hùng một thuở tự hào
Cấp tướng oai vệ tự cao với đời
Tham chi cho lắm anh ơi
Ăn chi cho lắm phải rơi vào lò
Không gì không thể nhớ cho
Luật pháp là cái thước đo công bằng
Thế nên thẳng thắn mà rằng
Bọn quan đang, đã nhập nhằng của công
Thoát à? Chớ có mà hòng
Mua quốc tịch Síp đề phòng sa cơ
Chạy trốn ư? Có mà mơ
Lưới trời lồng lộng đang chờ đến phiên
28/8/2020
Tú Sụn
* Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt!