CÒN THAM NHŨNG ĐẢNG SẼ MẤT THANH DANH*

Ảnh: Sưu tầm


Tự hào Đảng cộng sản quang vinh
Lãnh đạo non sông đến thái bình
Tổ quốc trường tồn nhờ chính Đảng
Nhân dân hạnh phúc có dân sinh
Cột kèo mục ruỗng thành nhà sụp
Nền đất nước ngâm hoá đất sình
Trong Đảng chứa nhiều quan bất chính
Thanh danh của Đảng ắt rung rinh
30/7/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo: Chống tham nhũng để giữ gìn thanh danh của Đảng.