CHIỀU THU VẮNG BÓNG NGƯỜI THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Trời buồn nắng nhạt gió buồn theo
Cảnh vật vào thu thấy vắng teo
Dáng núi chao nghiêng vầng nguyệt xám
Dòng sông lững thững bóng xanh bèo
Người thương đã mất thời đầm ấm
Kẻ nhớ từng rơi buổi ngặt nghèo
Trống vắng chiều thu sầu trọn kiếp
Trời buồn nắng nhạt gió buồn theo
24/8/2020
Tú Sụn