QUAN THAM KHÔNG SỢ LÒ BÁC TRỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Suốt chiều dài lịch sử
Chỉ Bác Trọng đốt lò
Lúc đầu nghe khiếp sợ
Đến giờ đã hết lo

Bao nhiêu củi Bác đốt
Chủ yếu là củi khô
Nên củi tươi cứ thế
Tiếp tục mà tham ô

Bao nhiêu củi Bác đốt
Đều cũng chỉ gọi là
Vơ vét hàng ngàn tỷ
Năm tù chỉ dăm ba

Bao nhiêu củi Bác đốt
Mới chỉ là tượng trưng
Quá nhiều núi đồ sộ
Bác mới đốt bìa rừng

Mấy khúc củi danh mộc
Cần phải đốt làm gương
Vẫn ung dung tự tại
Nên bọn tham coi thường

Bác chỉ biết đốt củi
Không thu tài sản về
Chúng hy sinh đời bố
Con cháu sống thoả thuê

Không sợ lò Bác Trọng
Vì đâu có tử hình
Cứ vét và vét sạch
Giàu sang gia tộc mình
19/8/2020
Tú Sụn