CÕNG

Ảnh: Sưu tầm


Làm dân nhọc sức, nhọc lòng
Còng lưng ra cõng nợ công mọt đời
Cõng phí cõng thuế rã rời
Cối ăn mà để nón cời còng lưng
Cán bộ sợ ướt cái chưn*
Cũng bắt dân cõng trên lưng đang còng
Ông trời có mắt hay không
Trần thế sao mãi bất công thế này
Làm dân trăm đắng ngàn cay
Trên đe dưới búa biết ngày nào thôi
Con quan sẽ lại lên ngôi
Con dân mãi mãi suốt đời bần dân
Mong sao được phép đồng lần
Để cho cán bộ cõng dân xem nào
Ông trời tuy ở trên cao
Nhưng hãy nhìn thấy khát khao dân nghèo
3/10/2019
Tú Sụn
* Vì sợ ướt chân nên dân cõng cán bộ đi qua vũng nước!