LÚC EM ĐI

Ảnh: Sưu tầm


Lúc ấy cả bầu trời sụp đổ
Cơn sóng thần nuốt chửng thế gian
Một thây ma bò lăn quằn quại
Trái đất buồn thảm thiết kêu than
21/3/2020
Tú Sụn