XỬ LÝ RÁC THỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn tình cảnh mà lòng thấy sợ
Thế kỷ này cứ ngỡ xa xưa
Trên cầu rác bị ném bừa
Dòng sông như cải muối dưa lều bều
Cứ như thế đều đều thường nhật
Vẫn xảy ra việc thật đó đây
Cơ quan quản lý nào hay
Môi trường ô nhiễm từng ngày tệ hơn
Để cho rõ nguồn cơn sự việc
Phí môi trường phê duyệt làm chi
Thu nhiều mà có ích gì
Chi không minh bạch cũng vì dối gian
Tiền vô tận nhà quan tự tại
Bệnh hoành hành tai hại mặc bây
Giận thay cái xã hội này
Lắm thằng đầy tớ ăn dày vô lương
8/10/2018
Tú Sụn