KHÔNG GIƯƠNG MẪU*

Ảnh: Sưu tầm


Cậy là quan Huyện uỷ
Bí thư Phan Tấn Linh
Lệnh lái xe “thông chốt”
Công an hơi bất bình

Như thế không gương mẫu
Không xứng đáng Bí thư
Thói quan hay nhờn luật
Là tật xấu thói hư
18/1/2020
Tú Sụn
* Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, lệnh cho lái xe không chấp hành hiệu lệnh, lao qua chốt kiểm tra nồng độ cồn.