CHẾT PHẢI BÁO TRƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Chết mà báo trước ba ngày
Đố mày làm được việc này thử đi
Quy định sao quá lạ kỳ
Quyền hành to lớn nói gì cũng hay?

Tai nạn báo trước ba ngày
Công ty quy định bi hài, ngông nghênh
Này này nhớ lấy chớ quên
Việt Nam đâu phải ở bên nước mày?

Công ty S & H bầy hầy

25/10/2018
Tú Sụn