THU MIÊN MAN

Ảnh: Sưu tầm


Vàng rơi tiếp nối tiếp miên man
Lành lạnh heo may khắp lối tràn
Mặt đất vàng ươm màu vĩnh biệt
Không gian u uất bóng tào khang
Từ nay mãi mãi không còn gặp
Mãi mãi từ nay hết mộng vàng
Nuối tiếc ân tình chưa trọn vẹn
Thu buồn, cách biệt mãi miên man
21/8/2020
Tú Sụn