HÃY XEM HỌ CHỐNG THAM NHŨNG

Anh: Sưu tầm


Đại tướng của Trung Quốc
Là ông Phòng Phong Huy
Trót nhúng chàm, tham nhũng
Sự nghiệp chẳng còn gì

Xử đúng người đúng tội
Rất kiên quyết nghiêm minh
Không giơ cao đánh khẽ
Không như tư pháp mình

Vừa rồi mấy ông tướng
Gây ra tội tày đình
Chỉ tuyên mấy chục tháng
Gây bao nỗi bất bình

Xem họ chống tham nhũng
Đại tướng cũng tử hình
Còn ta thì mơn trớn
Chỉ có ở nước mình
23/2/2019
Tú Sụn