LÍNH CHIẾN THỜI BÌNH

Ảnh: Sưu tầm


(Điệp từ láy – thủ vĩ ngâm)

Đánh giặc thời bình đánh giặc tay
Hăng say chiến đấu quá hăng say
Anh hùng ra trận anh hùng thật
Dũng cảm xông pha dũng cảm thay
Khâm phục ngành y khâm phục lắm
Mến thương lính chiến mến thương hoài
Không dùng thuốc súng không dùng đạn
Đánh giặc thời bình đánh giặc tay
24/6/2021
Tú Sụn