TẬP THỂ DỤC

 

(Thủ vĩ ngâm)

Sức khoẻ là vàng có biết không
Siêng năng thể dục phải bền lòng
Sáng ra chăm chỉ vươn nhiều lượt
Tối lại quyết tâm cuốc ít vòng
Chớ để ốm đau buồn não ruột
Nên rèn mạnh khoẻ sướng vô song
Tuổi già cần phải thường xuyên tập
Sức khoẻ là vàng có biết không
30/6/2021
Tú Sụn