TẮM TIÊN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


Thiên tai lũ lụt triền miên
Ức gì sướng sảng tắm tiên vậy trời
Tiện mồm xin góp vài lời
Tắm cần đúng chỗ có nơi em à
Đây đường phố, chẳng trong nhà
Tồng ngồng như vậy gọi là chi đây
Thoạt nhìn cũng thấy hay hay
Nhìn lâu thấy ớn, thằng Tây cũng chờn
Khoe thân cũng tính thiệt hơn
Cớ sao liều lĩnh nhơn nhơn vậy hề
Thân đẹp đấy, nhưng cóc mê
Một câu nghiêm túc mau về nhà đi
Người chi mà quá dị kỳ

10/12/2018
Tú Sụn