CỦI NHỎ VÀO LÒ

Ảnh: Sưu tầm


Nghĩ cũng tội cho hắn
Bởi vì quá trung thành
Làm tay sai Hai Nhựt
Phải trở nên gian manh

Hai Nhựt sử dụng hắn
Bố trí vào trung ương
Một động tác cài cắm
Để lũng đoạn quan trường

Bao tội lỗi của hắn
Do Hai Nhựt mượn tay
Cho dù đã hạ cánh
Nhưng y vẫn cướp ngày

Giờ thế thời thay đổi
Buộc hắn phải vào lò
Chỉ là nhánh củi nhỏ
Hai Nhựt kìa mới to

Diệt tham nhũng tận gốc
Là diệt thằng đầu têu
Đừng cho y thí tốt
Để yên vị đều đều

Cần truy tố Hai Nhựt
Để cho thoả lòng dân
Tên quan tham khét tiếng
Không cho nó câng câng

Sáu Cang là củi nhỏ
Hai Nhựt mới củi to
Một tên đại tham nhũng
Cần nhanh cho vào lò
26/12/2018
Tú Sụn