VỢ LĂNG NHĂNG

Ảnh: Sưu tầm

ĐỂ VỢ CHƠI NHĂNG
Tác giả: Tú Xương
Thọ kia mày có biết hay chăng?
Con vợ mày kia, xiết nói năng!
Vợ đẹp, của người không giữ được,
Chồng ngu, mượn đứa để chơi nhăng.
Ra đường đáng giá người trinh thục
Trong dạ sao mà những gió trăng?
Mới biết hồng nhan là thế thế.
Trăm năm trăm tuổi lại trăm thằng!

(Hoạ bài ĐỂ VỢ CHƠI NHĂNG của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
VỢ LĂNG NHĂNG
Đạo đức suy đồi, loạn mất chăng
Ăn chơi thì nhất, lẳng thì năng
Chồng nai chả biết, về vờ đảm
Vợ quạ canh chừng, vắng lại nhăng
Vô phúc mang nhầm, đồ đĩ bợm
Hữu phần có được, tựa vầng trăng
Tiếc gì cái thứ lăng nhăng đó
Bỏ trớt để xem có mấy thằng
10/7/2021
Tú Sụn