HẬU QUẢ

Ảnh: Sưu tầm


HẬU QUẢ
Rừng già mù mịt khói sương bay
Gỗ quý hết rồi tiếc lắm thay
Danh mộc tìm đâu mà mạo nhận
Củi tươi dùng vậy cứ phơi bày
Thượng tầng bốn trụ còn hai trụ
Hệ thống hai tay chỉ một tay
Bởi lẽ xưa nay buông thiết chế
Bây giờ nhìn lại thấy mà cay
26/4/2024
Tú Sụn