SẦU MUỘN

Ảnh: Sưu tầm


Tà dương vàng vọt bóng cây
Gió mang sầu muộn từ ngày mất em
Giọt buồn đẫm cả màn đêm
Nỉ non rả rích bên thềm canh khuya
U minh cách trở xa lìa
Vành khăn trắng đã đầm đìa niềm đau
Trách trời sớm đổ mưa ngâu
Đôi bờ mong đợi vương sầu ngàn năm
19/6/2019
Tú Sụn