KHẢN CỔ KÊU (điệp từ láy)

(Điệp từ láy)

Đất nước ta ôi đất nước nghèo
Túi tiền trống rỗng túi tiền teo
Quanh năm vay nợ quanh năm nợ
Suốt tháng ăn đong suốt tháng meo
Quan chức tham lam quan chức cắp
Thủ kho đói khổ thủ kho khèo
Nhân dân cùng cực nhân dân nản
Khản cổ kêu trời khản cổ kêu
26/6/2021
Tú Sụn