THU ƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


THU ƯỚC
Vàng lá trải gieo gió lả lơi
Vẩn vơ mây trắng điểm xanh trời
Làn bên bướm rủ hoa trao gởi
Lối cạnh ong trêu nhuỵ gọi mời
Hoang hoải phận hồng luôn ngóng đợi
Thấm nồng duyên thắm mãi đầy vơi
Trang đài được ước thu ngày tới
Sang sướng ấm êm đủ sống đời
18/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên:

Đời sống đủ êm ấm sướng sang
Tới ngày thu ước được đài trang
Vơi đầy mãi thắm duyên nồng thấm
Đợi ngóng luôn hồng phận hoải hoang
Mời gọi nhuỵ trêu ong cạnh lối
Gởi trao hoa rủ bướm bên làn
Trời xanh điểm trắng mây vơ vẩn
Lơi lả gió gieo trải lá vàng
18/1/2021
Tú Sụn

1/ Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, sẽ có một bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng:

Trải gieo gió lả lơi
Mây trắng điểm xanh trời
Bướm rủ hoa trao gởi
Ong trêu nhuỵ gọi mời
Phận hồng luôn ngóng đợi
Duyên thắm mãi đầy vơi
Được ước thu ngày tới
Ấm êm đủ sống đời

2/ Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta sẽ được bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng:

Đủ êm ấm sướng sang
Thu ước được đài trang
Mãi thắm duyên nồng thấm
Luôn hồng phận hoải hoang
Nhuỵ trêu ong cạnh lối
Hoa rủ bướm bên làn
Điểm trắng mây vơ vẩn
Gió gieo trải lá vàng

3/ Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc:

Vàng lá trải gieo
Vẩn vơ mây trắng
Làn bên bướm rủ
Lối cạnh ong trêu
Hoang hoải phận hồng
Thấm nồng duyên thắm
Trang đài được ước
Sang sướng ấm êm

4/ Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta đọc ngược từ dưới lên:

Êm ấm sướng sang
Ước được đài trang
Thắm duyên nồng thấm
Hồng phận hoải hoang
Trêu ong cạnh lối
Rủ bướm bên làn
Trắng mây vơ vẩn
Gieo trải lá vàng

5/ Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc:

Gió lả lơi
Điểm xanh trời
Hoa trao gởi
Nhuỵ gọi mời
Luôn ngóng đợi
Mãi đầy vơi
Thu ngày tới
Đủ sống đời

6/ Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ngược từ dưới lên:

Ấm sướng sang
Được đài trang
Duyên nồng thấm
Phận hoải hoang
Ong cạnh lối
Bướm bên làn
Mây vơ vẩn
Trải lá vàng