VI PHẠM PHÁP LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


Vin cớ đổi đô la trái phép
Xông vào nhà thu lấy kim cương
Rõ ràng đang vi phạm pháp luật
Thời buổi này lắm chuyện nhiễu nhương

Tài sản riêng bất khả xâm phạm
Có hiểu không các vị đầu bò
Nuốt không trôi vụ này đâu nhé
Dân bây giờ! Nên hãy nhớ cho

Đừng nghĩ có trong tay quyền lực
Là được làm tất cả những gì
Không có ai ngoài vòng pháp luật
Chớ làm càng sẽ bị khinh khi

Nếu ra toà người dân sẽ thắng
Quan Cần Thơ chắc chắn sẽ thua
Trừ trường hợp quan toà ăn bẩn
Hoặc rắp tâm một bọn a dua

Làm người dân bây giờ quá khổ
Vì quan ngu lãnh đạo đè đầu
Chúng chạy chọt để mua quyền lực
Nên chỉ toàn một bọn đầu trâu
26/10/2018
Tú Sụn