ĐƯỜNG NÁT NHƯ TƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Hai năm sử dụng nát như tương
Gần bốn ngàn tỷ một con đường
Làm ăn gian dối nên hư hỏng
Thi công bớt xén tại bất lương
Oán Bộ giao thông vô trách nhiệm
Giận ông Chính phủ thiếu kỷ cương
Dân chúng Cà Mau đang mừng hụt
Quốc lộ mà chi thấu đoạn trường
30/10/2018
Tú Sụn