ĐÁO ĐỂ

Ảnh: Sưu tầm


ĐÁO ĐỂ
Đang buồn nẫu ruột lại buồn thêm
Muốn ấm nhưng mà chẳng ấm êm
Một nhịn riết rồi không muốn cãi
Chín lành đâu đã toại đành im
Nhu mì thể hiện mừng ưng ý
Đáo để phô bày sợ thót tim
Sáng nắng chiều mưa càng ám ảnh
Vời xa ước vọng biết đâu tìm
9/2/2022
Tú Sụn