CÔN ĐỒ TRONG QUÂN NGŨ

Ảnh: Sưu tầm

Ngoài đời biết mấy bọn lưu manh
Nhập ngũ vào đây chẳng chịu canh
Đồng đội coi nhau như chó dại
Cùng loài đối xử kiểu trời hành
Chỉ huy mặc kệ, nên sinh chuyện
Tổ chức du di, chỉ có danh
Truyền thống nhạt nhoà nên bất lực
Bởi vì quan chức cũng lưu manh
6/7/2021
Tú Sụn